Artikel 1: Definities

 1. Lovelylace, gevestigd te Harderwijk, 88210294, wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als verkoper.
 2. De wederpartij van verkoper wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als verkoper.
 3. Partijen zijn verkoper en koper samen.
 4. Met de overeenkomst wordt bedoeld de koopovereenkomst tussen partijen.

Artikel 2: Identiteit van de ondernemer

Lovelylace

Harderwijk

Emailadres: info@lovelylace.nl

KvK-nummer: 88210294

Btw-identificatienummer: NL004574522B55

Artikel 3: Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.
 2. Voordat de overeenkomst wordt gesloten, worden de algemene voorwaarden aan de consument langs elektronische weg beschikbaar gesteld.
 3. Afwijken van deze voorwaarden kan alleen als dat uitdrukkelijk én schriftelijk door partijen is overeengekomen.

Artikel 4: De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat het aanbod door de consument wordt aanvaard.
 2. Indien de consument het aanbod heeft aanvaard, wordt de ontvangst van de aanvaarding langs elektronische weg bevestigd.
 3. In afwijking van het tweede lid, kan de consument de overeenkomst ontbinden zolang de ondernemer geen ontvangstbevestiging heeft gestuurd.
 4. De ondernemer kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

Artikel 5: Betaling

 1. De volledige koopsom wordt altijd meteen in de webshop voldaan.
 2. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de verkoper zijn de vorderingen van verkoper op de koper onmiddellijk opeisbaar.
 3. De op aanbiedingen, offertes en facturen genoemde prijs bestaat uit de koopprijs inclusief de verschuldigde btw en eventuele andere overheidsheffingen.
 4. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
 5. In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

Artikel 6: Herroepingsrecht

 1. De consument krijgt het recht om na ontvangst van de bestelling binnen 14 dagen de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden. De termijn begint te lopen vanaf het moment dat de bestelling door de consument is ontvangen.
 2. Er bestaat geen herroepingsrecht op de producten waar dit voor is aangegeven.
 3. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het ongebruikte en onbeschadigde product met alle geleverde toebehoren in de originele verzendverpakking aan verkoper retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Artikel 7: Kosten in geval van herroeping

 1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen de kosten van terugzending voor zijn rekening.
 2. Indien de consument een bedrag heeft betaald, betaalt de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending, terug.

Artikel 8: De prijs

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven
 2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden.
 3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
 4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft, en:
 • Deze het gevolg zijn van wetetlijke regelingen of bepalingen; of
 • De consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
 1. De in het aanbod van producten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

Artikel 9: Conformiteit en garantie

 1. De ondernemer staat er voor in dat producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod genoemde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat dat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
 2. Een door de ondernemer, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden.
 3. Bij gegrondverklaring van de klacht binnen de gestelde termijn heeft de verkoper het recht om óf te herstellen, óf om opnieuw te leveren, óf om van levering af te zien en koper een creditnota te sturen voor dat deel van de koopprijs.

Artikel 10: Levering

 1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlenging van diensten.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf heeft kenbaar gemaakt.
 3. Koper is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat verkoper deze bij hem aflevert of doet afleveren, dan wel op het moment waarop deze zaken hem volgens de overeenkomst ter beschikking worden gesteld.
 4. Een door verkoper opgegeven termijn voor levering is indicatief.
 5. Zodra het gekochte door de koper in ontvangst is genomen, gaat het risico over van verkoper naar koper.

Artikel 11: Klachtenregeling

 1. Koper is verplicht klachten over de verrichte werkzaamheden direct te melden aan verkoper. De klacht bevat een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming, zodat verkoper in staat is hierop adequaat te reageren.

Artikel 12: Geschillen

 1. Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.